Официални правила на мини-играта „Спечели 10 кг.

меню по избор от DIVUS Raw Dog Food“

Мини-играта „Спечели спечели 10 кг. меню по избор от DIVUS Raw Dog Food “ се провежда на Facebook & Instagram страницата на DIVUS Raw Dog Food. Вземайки участие в мини-играта, участниците потвърждават, че се съгласяват с изложените по-долу „Правила за провеждане на мини-играта“ и се задължават да ги спазват:

I. Механизъм

За успешни участници в организираните мини-игри в профилите на DIVUS Raw Dog Food в платформите Facebook и Instagram, се считат всички потребители изпълнили следните условия в съответните платформи: Facebook – Потребителите изпращат в коментар под Facebook пост информация за име, порода, възраст и килограми на техния четириног приятел. Също така трябва да са харесали Facebook страницата на организатора (https://www.facebook.com/divusbg) Instagram – Потребителите изпращат в коментар под Instagram пост информация за име, порода, възраст и килограми на техния четириног приятел. Също така трябва да са последвали Instagram страницата на организатора (https://www.instagram.com/divus_raw_dog_food/) Периодът на мини-играта е от 20.12.2021г. до 15:00 часа на 25.12.2021г

II. Право на участие

В играта имат право да се включат всички физически лица, навършили задължително 18 години, на територията на България. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, организаторите имат право незабавно едностранно да дисквалифицират участници.

Участниците с профили във Facebook и Instagram имат право да участват и под двата поста, като това увеличава шансовете им за победа, но не и възможността да спечелят едновременно и от двете платформи.

III. Награждаване

Включилите се потребители участват за спечелване на 10кг. БАРФ меню по избор от DIVUS Raw Dog Food. Победителят от всяка платформа е един, общо двама за периода на мини-играта.

За победител във всяка една от двете платформи се приема този участник, чието име бъде изтеглено на случаен принцип от софтуер и е отговорил на изискванията към всяка платформа, описани в точка I (“Механизъм“). Печелившите участници ще бъдат обявени на 25.12.2021г. с коментар под съответния пост в съответната платформа. Печелившият участник е нужно да се свърже с DIVUS Raw Dog Food чрез лично съобщение във Facebook и Instagram за уточняване на подробностите за получаване на своята награда. Печеливш участник, който не се е свързал с DIVUS Raw Dog Food в срок до 10 (десет)

календарни дни, считано от 25.12.2021г., губи правото си на печеливш и за такъв се счита наново изтеглен участник, отговорил на всички условия описани в точка I (“Механизъм“).

Наградите не могат да бъдат заменяни срещу други или срещу тяхната парична равностойност.

IV. Лични данни

Правата на всички Участници в игрите са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице. Личните данни ще бъдат събирани единствено за целите на настоящата мини-игра - за доставяне на спечелената награда. Организаторът на играта се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на участниците, съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.

V. Други Общи условия при провеждане на мини-игри

Възложителят си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези правила, като промените влизат в сила след публикуването им тук.

Включвайки се в играта участниците се съгласяват Организаторът да използва публично съдържанието, което те са предоставили, участвайки в играта.

Участниците, спечелили от играта, дават изричното си съгласие за използване на техните имена от Организатора, в качеството им на победители. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците и трети лица, което смята за неподходящо, непристойно, неуместно и несъвместимо със съответните мини-игри. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание.

Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook и Instagram при участие в мини-игрите се счита за нарушение на Официалните правила.

Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните участници губят правото да получат награда от провежданите мини-инициативи. В тези случаи решението на Организатора на мини-играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

Пожелаваме Ви успех!